Online formulieren

Algemene voorwaarden

Levenscoach Freek – Wegen naar Persoonlijke Groei!

 1. Definities
  ”Levenscoach Freek’: De heer Freerk Offeringa, handelend onder de naam ‘Levenscoach Freek’, gevestigd te Drachten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76301915. ‘De cliënt is de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van Levenscoach Freek afneemt.

 2. Toepasselijkheid
  De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen Levenscoach Freek en de Cliënt.

 3. Diensten
  Levenscoach Freek biedt coachingssessies en andere gerelateerde diensten, zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Levenscoach Freek en de cliënt, zoals mondeling of schriftelijk vastgelegd.

 4. Verplichtingen van de cliënt
  De cliënt zal alle relevante informatie en medewerking verstrekken die nodig is om de diensten door Levenscoach Freek goed uit te voeren.

 5. Betaling en Facturatie
  De cliënt is de vergoeding verschuldigd die is overeengekomen in de overeenkomst, zoals overeengekomen. Het bedrag moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur of anders schriftelijk overeengekomen.

 6. Annulering
  De cliënt moet minimaal 24 uur vooraf annuleren voor een coaching sessie. Levenscoach Freek is gerechtigd het volledige honorarium voor de betreffende sessie in rekening te brengen bij niet-tijdige annulering. Dit met uitzondering van calamiteiten en/of overmachten.

 7. Vertrouwelijkheid
  De Levenscoach Freek zal alle informatie die tijdens de coaching sessies is verkregen vertrouwelijk behandelen, tenzij een wettelijke verplichting de coach ertoe verplicht tot openbaarmaking. Bij Levenscoach Freek is de privacy van onze cliënten van het grootste belang. Wij hechten waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt en we doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 8. Verzameling van Informatie
  Als Levenscoach Freek verzamelen ik de benodigde persoonlijke gegevens om u de beste dienstverlening te kunnen bieden. Dit kan informatie zijn zoals uw naam, contactgegevens, medische geschiedenis of andere persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de coachingssessies. We verzamelen deze informatie alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Ik bewaar je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de diensten te leveren waar u om heeft gevraagd, of voor andere essentiële doeleinden. De beveiligingsmaatregelen die ik hanteer om de veiligheid van je gegevens te waarborgen.

 9. Aansprakelijkheid
  Levenscoach Freek is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Cliënt of derden. Waaronder gevolgschade en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de diensten door Levenscoach Freek.

 10. Intellectueel Eigendom
  Levenscoach Freek heeft alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de door haar verstrekte materialen. De Cliënt is niet toegestaan deze materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levenscoach Freek, te verveelvoudigen, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken dan voor het doel waarvoor deze materialen zijn verstrekt.

 11. Klachten
  De klachten over de diensten van Levenscoach Freek dienen binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of de tekortkoming, schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij Levenscoach Freek. Klachten worden binnen 30 dagen na ontvangst afgehandeld. Als Levenscoach Freek de klacht niet binnen deze termijn kan afhandelen, zal hij de cliënt hierover laten weten, met vermelding van de reden van de vertraging en een indicatie van de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld. Klachten en de manier waarop deze worden afgehandeld, worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.

 12. Wijzigingen algemene voorwaarden
  Levenscoach Freek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt aan de cliënt en zullen niet van toepassing zijn op al gesloten overeenkomsten.

 13. Geschillen en toepasselijk recht
  Op alle overeenkomsten tussen Levenscoach Freek en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zullen geschillen worden beslecht door middel van mediation. In het geval dat mediation geen oplossing biedt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Levenscoach Freek gevestigd is.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf juni 2023.

Gun jezelf de mooiste tijd van je leven

Je kunt je passies en interesses ontdekken, nieuwe perspectieven vinden en jezelf uitdagen om te groeien. Als je me als coach inschakelt, kun je het beste uit jezelf halen en een leven leiden dat je gelukkig maakt. Wat houdt je nog tegen? Neem contact met me op als je levenscoach en begin met de mooiste tijd van je leven!

Chat openen
Levenscoach Freek
Levensvraag? Relatie- of werkprobleem? Ik ben Freek, jouw levenscoach met 35 jaar ervaring. Geen hokjes, geen lijntjes, gewoon jij. In Drachten of online, ik help je verder. Vastgelopen? Maak nu een afspraak.